GDPR

Souhlas s poskytováním osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům firmy Truhlářství Vlastislav Zumr, se sídlem Lodžská 598/3, Praha 8, IČO 74144260, informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů a o právech s nimi souvisejících, jak předpokládá čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen GDPR).
Hlavní činností firmy Truhlářství Vlastislav Zumr je zákázková výroba nábytku včetně dopravy a montáže.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikovatelné osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na příslušný identifikátor, např. jméno, příjmení, IČO, lokační údaje, IP adresa...
Správcem osobních údajů je podle GDPR firma Truhlářství Vlastislav Zumr, se sídlem Lodžská 598/3, Praha 8, IČO 74144260.
V případě dotazů souvisejících s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka firmy, dostupného na e-mailu: hoblik123@seznam.cz.

Správce je oprávněn předat osobní údaje následujícím subjektům:
• společnostem zajišťujícím dopravu zboží
• osobám zajišťujícím provoz softwaru a ukládání dat
• dodavatelům správce
• finančním institucím a pojišťovnám
Kategorie zpracování osobních údajů:
Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektů údajů:
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa provozovny, IČO, DIČ) a dále kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa...).
• údaje umožňující platební styk Správce se Subjektem údajů - bankovní spojení
• historie poptávek a objednávek, včetně zaslaných fotografií, obrázků, plánků apod.
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů v rámci zvlášť uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití fotografií hotových zakázek za účelem propagace)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.
Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:
A. plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, a to na základě čl.6 odst.1 písm.b) GDPR
B. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl.6 odst.1 písm.c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
C. určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků, a to na základě č.6 odst.1 písm. f) GDPR
D. zasílání obchodních sdělení, a to na základě č.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu
E. další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb, zasílání informací o novinkách, kontaktování za účelem přání k významným svátkům apod. a to na základě č.6 odst.1 písm. a) GDPR
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování
• k účelu podle písm. A) budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje v nezbytném rozsahu dále zpracovávat
• k účelu podle písm. B) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce
• k účelu podle písm. C) budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě soudního nebo správního řízení, ve kterém jsou řešeny práva a povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů k účelu podle písm. C) před skončením takového řízení
• k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. D) a E) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním
• Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněníé osoby, nebo budou anonymizovány.
Způsob zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Správce.
Zpracování je prováděno Správcem v sídle firmy.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, nebo, v případě údajů v listinné podobě, i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Subjekty údajů právo požadovat od Správce:
• přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16,17 GDPR)
• omezení zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adrese Správce nebo na e-mailu uvedeném v tomto Souhlasu (hoblik123@seznam.cz). Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce se žádostí o vysvětlení a nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu na sídlo firmy nebo elektronicky na adresu: hoblik123@seznam.cz Jestli-že bude žádost Subjektu shledána oprávněnou, Správce závadu neprodleně odstraní.

Závěrečná ustanovení
Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek pro ochranu a zpracování osobních údajů. Aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách firmy: www.nabytek-naveky.cz.

Odesláním poptávky nebo dotazu z internetového formuláře umístěného na webové stránce www.nabytek-naveky.cz potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.